Novosti

Otpadna pulpa crnog ribizla - mogućnost primjene u proizvodnji inteligentnih senzora u pakiranju hrane

Karakterizacija ambalažnog filma s otpadnom pulpom od crnog ribizla kao izvor antioksidansa i pametnog indikatora promjene boje

Razvoj novih ekološki prihvatljivih ambalažnih materijala za pakiranje hrane u stalnom su porastu. U tu svrhu čine se veliki napori kako bi se smanjio gubitak hrane i zatvorio životni ciklus proizvoda uz povećanje njegove trajnosti, iskorištavanjem njenog otpada u drugim procesima za proizvodnju primarne ili sekundarne ambalaže.

Nadalje, postoje znanstveni dokazi o primjeni različitih izvora otpadne hrane u proizvodnji ambalažnog materijala korištenjem različitih prirodnih biopolimera iz otpadnog materijala prehrambene industrije. U priloženom radu cilj je bio istražiti kako ugrađena liofilizirana  i usitnjena komina crnog ribizla u obliku praha utječe na fizikalna, kemijska,  mehanička i termička svojstva ambalažnih filmova na bazi pektina i kitozana.

Pripremljena je receptura biofilmova korištenjem nusproizvoda u proizvodnji soka od crnog ribizla. Rezultati su pokazali značajnu promjenu boje suhih filmova s promjenom pH vrijednosti sadržaja što ukazuje da bi se ovaj mehanizam mogao uspješno primjenjivati u izradi inteligentnih senzora u pakiranju hrane.

Više informacija može se naći u izvornom znanstvenom radu:

Kurek, M., Benbettaieb, N., Ščetar, M., Chaudy, E., Repajić, M., Klepac, D., Valić, S., Debeaufrot , F., Galić, K.  Characterization of Food Packaging Films with Blackcurrant Fruit Waste as a Source of Antioxidant and Color Sensing Intelligent Material. Molecules 2021, Volume 26, Issue 9, 2569

Link: https://www.mdpi.com/1090290

https://doi.org/10.3390/molecules26092569 

 

Autor: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu